Aktuality

Dlouho očekávaná novela vyhlášky: Co se změní v profesi asistentů pedagoga?

Zbyněk Němec
Autor je vysokoškolský pedagog, v Nové škole o.p.s. působí jako metodik a lektor kurzů zaměřených na práci asistentů pedagoga (viz http://novaskolaops.cz/podpora-inkluze/) 

V pondělí 30. září byla schválena dlouho očekávaná (a dlouho připravovaná) vyhláška č. 248/1019 Sb., která novelizuje některé dosud platné části vyhlášky č. 27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Změny budou platit od 1. ledna 2020.

Dotknou se i profese asistentů pedagoga. V čem přesně?

1. Rozšíří se možnost sdílení podpory asistenta pedagoga mezi větším počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Komentář: Podle §5 odstavce 6 vyhlášky dosud mohl asistent pedagoga v běžných školách poskytovat podporu „nejvýše 4 žákům“ se speciálními vzdělávacími potřebami v jedné třídě. Novelizace vyhlášky tento odstavec (a s ním související části textu dále ve vyhlášce) ruší – asistenta pedagoga bude tedy možné sdílet i mezi více než čtyřmi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v jedné třídě.

2. I ve financování asistentů pedagoga bude kladen větší důraz na „sdílení“ asistenta mezi větším počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Komentář: Ve vyhlášce v příloze č. 1 se nově objevuje odstavec 1.11, který uvádí, že u podpůrných opatření spočívajících v činnosti asistenta pedagoga se „finanční prostředky ze státního rozpočtu na tato podpůrná opatření poskytují pouze v případě, pokud žák nemůže využít již dříve doporučené podpůrné opatření financované ze státního rozpočtu na základě doporučení pro jiného žáka.“

3. Asistenti pedagoga budou moci i nadále pracovat se všemi žáky ve třídě, v textu vyhlášky ale už nebude tato možnost přímo uvedena.

Komentář: V druhém odstavci v §5 vyhlášky stávající text uvádí, že asistent pedagoga pracuje „se žákem nebo ostatními žáky třídy“, nově bude text zkrácený na „s žáky třídy“. Tato úprava je vesměs kosmetická, i nadále bude platit, že asistent pracuje podle pokynů učitele se všemi žáky ve třídě – tak, aby tím pomohl učiteli získat více času na individuální podporu žáka (žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplikovanější tím ale může být do budoucna jednání s rodiči, kteří jsou mnohdy mylně přesvědčení, že asistent patří jen k jejich dítěti – dosud bylo možné rodiče upozornit, že podle vyhlášky asistent pracuje i „s ostatními žáky“, nyní tato formulace už přímo uvedená ve vyhlášce nebude.

4. V běžných (tedy ne-speciálních) školách a třídách bude maximální počet asistentů v jedné třídě snížený ze současných tří na dva.

Komentář: Podle §17, odstavce tři vyhlášky budou moct v běžných třídách a v běžných školách (tedy ve třídách a ve školách, které nejsou zřizovány podle §16, odstavce 9 školského zákona) nově „vykonávat přímou pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci“, dosud bylo maximum nastavené na čtyři pedagogické pracovníky na třídu. S platností novely vyhlášky tedy budou v běžných třídách a v běžných školách jeden učitel a maximálně dva asistenti pedagoga. Dočasnou výjimku budou mít pouze třídy, ve kterých už v současnosti jsou na základě doporučení školského poradenského zařízení čtyři pedagogičtí pracovníci – u těchto tříd se omezení počtu pracovníků (na tři) uplatní až po skončení platnosti stávajících doporučení poradenského zařízení.

5. Ruší se možnost získat asistenta pedagoga do třídy, ve které je vzděláváno více než pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, bez doporučení školského poradenského zařízení.

Komentář: Podle §18 vyhlášky dosud existovala možnost využít asistenta pedagoga i do třídy, ve které bylo vzděláváno více než pět žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně, z nichž žádný neměl doporučeného asistenta pedagoga. Novelizace vyhlášky ruší celý §18 a s ním i danou možnost získání asistenta pedagoga pro tyto třídy.

6. V „odůvodněných“ případech by doporučení vydaná poradenským zařízením mohla mít platnost až na 4 roky – asistenti pedagoga by tím mohli mít i větší jistotu v zaměstnání. (V praxi ale pravděpodobně půjde jen o menší množství asistentů.)

Komentář: §15, odstavec 3 vyhlášky v současné podobě říká, že doba platnosti doporučení vydaného školským poradenským zařízením „zpravidla nepřesáhne 2 roky“, nově bude v textu vyhlášky uvedeno, že doba platnosti doporučení bude „nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky“. Vyhláška nespecifikuje, u jakých žáků může být doporučení delší než na dva roky (záleží tedy jen na posouzení školského poradenského zařízení), nicméně konstatuje (§20), že delší dobu platnosti nelze uplatnit u žáků s lehkým mentálním postižením – u těch může být doporučení maximálně na dva roky.

7. Vyhláška už nebude specifikovat počty hodin nepřímé pedagogické činnosti asistentů pedagoga – v praxi to ale rozsah nepřímé pedagogické činnosti asistentů nezmění.

Příloha č. 1 vyhlášky nově také nebude u úvazků asistentů pedagoga uvádět počty hodin nepřímé pedagogické činnosti – nadále ale bude specifikovat možné výše úvazků a k nim i odpovídající počty hodin přímé pedagogické činnosti. Hodiny nepřímé pedagogické činnosti tak sice už nebudou ve vyhlášce uvedeny, půjde je ale logicky odvodit odečtením hodin přímé pedagogické činnosti od výše úvazku. (Nadále pak bude platit, že ředitel školy může asistentovi dát do úvazku i více hodin pro nepřímou pedagogickou činnost, ovšem tyto hodiny „navíc“ musí platit z jiného zdroje, než z dotace poskytnuté v režimu podpůrných opatření.)

Dodatek: Změna financování asistentů pedagoga ve speciálních školách

Pro přehlednost stojí za to ještě připomenout, že už dříve v tomto roce předchozí novela téže vyhlášky (vyhláškou č. 196/2019 Sb.) přinesla změnu financování asistentů pedagoga ve speciálních školách a třídách (školách a třídách zřizovaných podle §16, odstavce 9 školského zákona) – tyto asistenty od 1. ledna 2020 už nebude možné platit ze systému podpůrných opatření. Speciální školy tak od příštího roku budou muset platit asistenty pedagoga pouze jako standardní pozice pedagogických pracovníků, z běžného rozpočtu školy.

AKTUALITY

Když asistentky pedagoga nenechají sociálně znevýhodněné děti na holičkách, aneb asistentky do toho jdou, s odvahou

23.11.2020

Po první vlně epidemie coronaviru na jaře tohoto roku se hovořilo o tom, že více než 10 000 převážně sociálně znevýhodněných dětí zůstalo během ní mimo systém vzdělávání. Tato situace opět jasně poukázala na fakt, že český vzdělávací systém až na výjimky stojí na podpoře rodiny a domácí přípravě dětí. Na podzim přišla druhá vlna... >>

© Nová škola, o.p.s. 2013