Aktuality

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti

Obecně prospěšná společnost Nová škola pro Vás připravila sérii textů zaměřených na roli asistentů pedagoga v podpoře čtenářství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Texty pro Vás budeme zveřejňovat vždy po 14 dnech, dnes začínáme s článkem, ve kterém Vás skupina speciálních pedagogů provede základními možnosti podpory čtenářství u žáků s poruchami pozornosti. 

--------------

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti 

Zbyněk Němec, Naděžda Dvořáková, Karin Kramlová

Mezi rostoucími počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se můžeme v běžných základních školách stále častěji setkat i s žáky se specifickými poruchami pozornosti – s diagnózami ADD (‚Attention Deficit Disorder‘, tedy porucha pozornosti) a ADHD (‚Attention Deficit Hyperactivity Disorder‘, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou). A protože řada těchto žáků má k dispozici podporu asistenta pedagoga, a také proto, že mnozí tito žáci mají obtíže s osvojování čtenářských dovedností, přinášíme Vám několik doporučení, jak vy – asistentky a asistenti – můžete ve své práci s žáky s poruchami pozornosti podpořit jejich úspěch při osvojování čtenářských dovedností a pomoci budovat zájem těchto žáků o čtení jako takové.

Vyberte text, který je skutečně zajímavý!

I u žáků s poruchami pozornosti je klíčem k jejich zájmu o čtení správně vybraný text – tedy text, jehož téma žáka skutečně zajímá. Při výběru textů je tak vhodné stavět na přirozených zájmech žáka a vybrat takový text, který s těmito přirozenými zájmy bude korespondovat (i když by se nám třeba nemusel zdát úplně hodnotný). Nezapomeňte, že k rozvoji čtení a čtenářství nemusí sloužit jen knihy, ale (zejména u méně zdatných čtenářů) i třeba časopisy, komiksy, články z internetu…

Výběr zajímavého a přiměřeně obtížného textu je klíčový pro získání pozornosti žáka. Jak také popisuje Naďa Dvořáková, zástupkyně ředitele ze základní školy v Broumově: „Ze čtenářských klubů mám zkušenost, že „začtení se“ je vlastně pro žáka s touto poruchou „korektivní zkušenost“. Pokud se to podaří, tak zažijí, co to vlastně po nich celou dobu chceme, když říkáme „soustřeď se“. Pozorovala jsem, že v dílně čtení dochází k postupnému prodlužování doby soustředění a i k větší hloubce soustředění. Důležitá je motivace, tj. trpělivost při hledání, co by žáka mohlo zaujmout.“

Stanovte cíle, které jsou dosažitelné!

Žáci s poruchami pozornosti mají (jak už vyplývá z označení jejich diagnózy) problémy s udržením pozornosti po delší časový úsek. Pro procvičování čtení tak vybírejte spíše krátké texty, případně, pokud vyberete delší text, rozdělte jej na několik kratších celků. Pro rozvoj čtenářství je důležité, aby měl žák možnost alespoň jednou za čas zažít dobrý pocit z toho, že text (článek, povídku, krátkou knihu) dočetl až do konce.

Uzpůsobte prostředí!

Žáci s ADHD/ADD mají obtíže soustředit se na zadané úkoly a jejich pozornost snadno rozptýlí jakékoli zvukové nebo obrazové podněty. Snažte se proto pro aktivity spojené s rozvojem čtenářství vybrat takové prostředí (učebnu, kabinet, klidný kout na chodbě), kde bude žáka rušit co nejméně různých zvuků a zároveň kde bude co nejméně rozptylován i zrakovými vjemy (tedy žádné okno do ulice, barevné nástěnky, zapnuté počítače apod.). Před čtením ukliďte z dosahu vše, co by mohlo žáka jinak rozptylovat (psací potřeby, učebnice, svačinu, mobilní telefon).

Podpořte pozornost prostřednictvím ilustrací a poznámek k textu!

Pokud budete číst nahlas vy – třeba protože se s žákem ve čtení střídáte po odstavcích nebo po stránkách – umožněte žákovi s poruchou pozornosti zaujmout takovou pozici, ve které bude moct sledovat ilustrace k textu… pomůžete mu tak udržet pozornost. U delších textů podpořte žáka v tom, aby si dělal průběžné přestávky ve čtení a zaznamenával si například klíčová slova nebo jména postav, tedy aby si dělal stručné poznámky, které mu pomohou s celkovou orientací v obsahu textu.

V praxi škol asistenti i učitelé používají celou řadu dalších strategií jak podpořit pracovní pozornost žáků – jak popisuje například Karin Kramlová, školní speciální pedagožka ze základní školy v Hlučíně: „Žáci na dílnách čtení si mohou v rámci třídy najít své místo a pozici, ve které čtou. Mají zadané úkoly napsané na tabuli, aby si mohli kontrolovat jejich plnění. Žáci je mají rozfázovány do postupných kroků. Tímto se v nich lépe orientují. Učitel i asistent jsou nápomocni žákům, kteří potřebují podporu, pomáhají znovu přečíst zadání, dovysvětlit úkol. Pracujeme s barevnými kelímky, kde zelená znamená ‚pracuji a jde mi to‘; žlutá znamená ‚mám problém, ale chci ho řešit sám‘; oranžová znamená ‚hotovo, chci další práci‘; červená značí, že ‚potřebuji pomoc‘. Systém hodně pomáhá ke zklidnění třídy, žáci se ho rychle naučili používat.“

Hyperaktivnímu žákovi umožněte pohyb!

Žákům s ADHD, kteří mají výraznější projevy hyperaktivity, umožněte, aby se při čtení i při souvisejících aktivitách hýbali (pokud byste trvali na tom, že žák bude sedět v klidu, docílili byste toho, že žák veškerou svou pozornost bude soustředit na sezení v klidu a už mu nezbyde kapacita na vnímání obsahu čteného textu). V ideálním případě umožněte žákovi pohyb i při samotném čtení – může se „vrtět“ na pohyblivé podložce, poklepávat si nohou, mačkat v ruce nějakou relaxační pomůcku apod. Zároveň umožněte žákovi pohyb i v přestávkách mezi čtenářskými aktivitami – může se například projít po chodbě, uklidit knihy do knihovny, dojít si na toaletu, zalít květiny apod.
--------------
Tento text vznikl jako výstup projektu „Učíme se příběhem“, jehož realizátorem je Nová škola o.p.s. Projekt je financován v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státním rozpočtem ČR (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094).

AKTUALITY

Asistentka pedagoga s praxí hledá práci v okrese Zlín

26.10.2020

AP s praxí ( PAS, ADHD, VPU ) hledá pracovní uplatnění jak na ZŠ, tak SŠ v okrese Zlín. Nebráním se ani zařízením na vesnicích v okolí, při rozumné dojezdové vzdálenosti. Pracovní úvazek ideálně 0,5 a klidně i méně. >>

Nová aplikace Zapojmevšechny.cz přináší praktické tipy i pro asistenty pedagoga

26.10.2020

Učitelé i asistenti pedagoga zde naleznou aktivity využitelné ve výuce, ředitelé škol zase tipy od svých kolegů. Rodiče se dozvědí, jak vypadá vzdělávání na oblíbených a přitom inkluzivních školách, naleznou zde i inspiraci pro rozvoj svých dětí. Praktická mapa umožňuje najít odborníky z celé ČR, k dispozici je také poradna. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013