Přímá a nepřímá činnost asistenta pedagoga

Poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti určuje podle Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (ve znění novelizace Nařízením vlády č. 195/2019 Sb.) a je nutné jej rozlišit podle toho, zda je o asistenta pedagoga ve speciální škole nebo o asistenta pedagoga ve škole běžné.

Nařízení vlády stanovuje, že asistenti pedagoga by měli mít – při plném úvazku, tj. při 40ti hodinách týdně – rozsah přímé pedagogické činnosti nastaven takto:

Současnost

1. Asistent pedagoga ve speciální škole nebo speciální třídě (tj. ve třídě nebo škole zřizované podle §16, odstavce 9 školského zákona): 36 hodin týdně.

2. Asistent pedagoga v běžné škole nebo v běžné třídě (tedy nikoli ve třídě nebo škole zřizované podle §16, odstavce 9 školského zákona) - platí do srpna 2021: 20 až 40 hodin týdně. V tomto případě je ale poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti většinou ještě limitován výší dotace na asistentův plat – viz níže.

Budoucnost

(od září 2021, změna se týká jen asistentů pedagoga v běžných školách)

3. Asistent pedagoga v běžné škole nebo v běžné třídě (tedy nikoli ve třídě nebo škole zřizované podle §16, odstavce 9 školského zákona), který nevykonává činnost jako podpůrné opatření – platí od září 2021: 36 hodin týdně.

4. Asistent pedagoga v běžné škole nebo v běžné třídě (tedy nikoli ve třídě nebo škole zřizované podle §16, odstavce 9 školského zákona), který vykonává činnost jako podpůrné opatření – platí od září 2021: 32 až 36 hodin týdně.

Zbývající část z hodinové dotace úvazku by měla být nepřímá pedagogická činnost – tedy například při 36 hodinách přímé pedagogické činnosti by zbývající 4 hodiny (doplnění do 40ti hodinové pracovní doby) měly být na nepřímou pedagogickou činnost. Při zkráceném pracovním úvazku se rozsah přímé i nepřímé pedagogické činnosti krátí úměrně krácení úvazku.

Současné omezení u asistentů v běžných školách podle výše dotace na plat AP

U asistentů placených ze systému podpůrných opatření (tj. asistentů v běžných třídách/školách, na doporučení školského poradenského zařízení), kteří mají nižší úvazky, jsou ředitelé ještě limitováni výší dotace na asistentův plat – 90% dotace totiž musí být využito na přímou pedagogickou činnost.

Pokud má tedy škola doporučeného asistenta například na úvazek 30 hodin týdně, z přidělené dotace musí ředitel školy zadat asistentovi 27 hodin týdně přímé pedagogické činnosti, a jen 10% z dotace (tedy v daném případě 3 hodiny týdně) může využít na placení nepřímé pedagogické činnosti asistenta; legislativa sice umožňuje řediteli, aby dal asistentovi do úvazku i více než jen ony 3 hodiny nepřímé pedagogické činnosti týdně, nicméně případné hodiny „navíc“ by musel zaplatit z jiných finančních prostředků, mimo dotaci (tedy např. z běžného rozpočtu školy).

U standardních výší úvazků asistenta pedagoga jsou rozsahy činností dané dotací nastavené takto:

  • Úvazek 0,25 = 9 hodin přímé a 1 hodina nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,3889 = 14 hodin přímé a 1,556 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,5 = 18 hodin přímé a 2 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,6389 = 23 hodin přímé a 2,556 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,75 = 27 hodin přímé a 3 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,8889 = 32 hodin přímé a 3,556 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 1,0 = 36 hodin přímé a 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti.